Startschot Leesoffensief Brabant 22 april 2021

Lezen maakt je een leuker, slimmer en een gezonder mens. Al lezend vergroot je je inlevingsvermogen, het maakt je minder (ver)oordelend, al lezend krijg je meer begrip voor de ander. Zeker die ander die je normaal niet zo snel tegenkomt. Lezen verbetert je schoolprestaties en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. En lezen leidt aantoonbaar tot minder stress en houd je letterlijk gezonder. 


Uit recente cijfers blijkt echter dat de leesvaardigheid van Nederlandse kinderen achteruit holt, zo scoort 24% van de 15-jarigen onvoldoende op leesvaardigheid om als mondige burger in de huidige samenleving te participeren. Dit heeft grote gevolgen voor de positie van Nederland als kenniseconomie. Daarnaast bedragen de maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid ruim € 1,1 miljard per jaar. Omgerekend naar Brabant betekent dit verhoudingsgewijs zo’n € 176 miljoen. 

Daarom starten de Brabantse bibliotheken en verschillende Brabantse onderwijs- en kinderopvanginstellingen het Leesoffensief Brabant. 

Nieuwe Veste | bibliotheek Breda is één van de samenwerkingspartners in het Leesoffensief. Zij werken samen met bijna alle scholen in Breda en de gemeente aan het bevorderen van de lees- en taalvaardigheid van kinderen en jongeren. Zij doen dit o.a. door samenwerking met 28 basisscholen met de Bibliotheek op School, diverse instellingen van Voortgezet Onderwijs en 46 Kinderopvanglocaties. Wij werken daarin samen aan het bevorderen van de lees- en taalvaardigheid van kinderen en jongeren. 


Donderdag 22 april vindt de aftrap ‘Wij doen mee(r)’ van Leesoffensief Brabant plaats. Hét startschot naar een intensievere samenwerking tussen ketenpartners. Meer dan honderd directeuren, bestuurders en managers van alle Brabantse bibliotheken, kinderopvang, basisscholen, middelbare scholen, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, wethouders en ambtenaren van de Provincie Noord-Brabant komen online bij elkaar. Allemaal vinden ze het belangrijk dat kinderen en jongeren in Brabant als geletterde jongvolwassenen volwaardig kunnen deelnemen in de samenleving. 

Meer informatie over Leesoffensief Brabant vind je op www.leesoffensiefbrabant.nl